Praktijkinformatie

Verwijsbrief

Voor het bezoeken van de praktijk heeft u altijd een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig.

Identificatieplicht

Wanneer u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Bron Rijksoverheid

Behandeling

De ouders worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak en ernst van de problematiek. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraaktaalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Al voor hun tweede jaar kunnen kinderen bij de logopedist terecht.

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met logopedische en audiologische teams in de regio en er is goed contact met de scholen en ambulante begeleiders van de kinderen die in de praktijk behandeld worden voor een spraaktaalontwikkelingsstoornis.

Continuïteit

De continuïteit van de logopedische zorg is gewaarborgd ingoed overleg met Lydia Zwart, logopedist in Limmen en door deelname van de praktijk aan een samenwerkingsverband van de Kwaliteitskring Logopedie Alkmaar en Omgeving. Indien nodig nemen de logopedisten die hieraan deelnemen voor elkaar waar, zie www.logopedistnodig.nl

Behandelovereenkomst

Tijdens het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. Uitgebreide informatie over de WGBO vindt u hier.

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet zijn de rechten en plichten van de patiënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de patiënt.

Verplichtingen WGBO

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijksten zijn:

Meldcode Kindermishandeling

Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de beroepskracht moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Deze meldcode is in deze praktijk en wordt, indien nodig, gehanteerd.

De logopedist in deze praktijk heeft scholing gevolgd omtrent het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

folder_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld